This post was originally published on this site

BELANGRIJK TER LEEDE BERICHT VOOR IEDEREEN MAAR IN HET BIJZONDER VOOR DE LEDEN VAN DE SUPPORTERSVERENIGING ROOD GEEL

 Supportersvereniging Rood Geel houdt op te bestaan op een leeftijd van 60 jaar

Dit besluit is genomen tijdens de ALV van afgelopen 10 oktober.

Tijdens deze vergadering zijn eerst de standaardpunten zoals de notulen van de ALV van 27 september 2022 goedgekeurd en de financiële jaarcijfers over het kalenderjaar 2022 en 2023 tot 10 oktober 2023.

De kascommissie, bij monde van Rob de Graaf en Jaap Wijntjes, deed verslag en werd het bestuur decharge verleend.

Opheffen van de SV

Tijdens de ALV van september 2022 is afgesproken om nog een poging te ondernemen nieuwe bestuursleden te vinden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en er is i.s.m. met het bestuur van de vv Ter Leede o.a. nog een oproep gedaan via de Ter Leede website. Maar helaas heeft dat geen positief resultaat opgeleverd en geresulteerd in opheffing van de Supportersvereniging Rood Geel.

Wat zijn de afgesproken afrondende acties?

Besloten is om de (materiele) tegoeden van de SV te verdelen over ALLE groeperingen (jeugd, vrouwen/lagere senioren heren) van de v.v. Ter Leede en Stichting TOP Voetbal.

Ook zal een bedrag worden gereserveerd voor het 100 jarige jubileum van onze club.

De uitwerking hiervan is aan de penningmeesters toegestuurd.

De doelpuntentoto maakt een doorstart. Dit wordt behartigd door Marjan van Harskamp, Gerrit Kortlever en Jan Udema, waarbij de financiële afwikkeling halverwege 2024 zal lopen via de penningmeester van de vv Ter Leede.

Het beheer en verkoop van de promoartikelen/merchandise zal in de toekomst worden uitgevoerd door de Stichting Topvoetbal Ter Leede.

Marjan van Harskamp is bereid om Lief en Leed namens de HELE vereniging verdere invulling te geven.

Vroeger en nu: Tijden en activiteiten veranderen

De supportersvereniging is op 11 februari 1963 opgericht.

Gezien de eerste artikelen van de statuten, is er eigenlijk niets veranderd, het gaat om saamhorigheid en in een goede sfeer: Een Vereniging, het woord zegt het al, met activiteiten die ons onderling bindt.

Het bestuur van het eerste uur heeft dat signaal opgepikt en zijn met de supportersvereniging Rood Geel gestart.

Slotwoord namens het laatste bestuur

Natuurlijk willen we als eerste alle leden van de SV bedanken voor hun trouwe lidmaatschap. Daarnaast bedanken wij ook alle voorgaande bestuursleden en andere leden en supporters van Ter Leede die hebben bijgedragen aan het organiseren van allerlei activiteiten.

Als ex bestuur van de SV spreken wij de hoop uit dat de activiteiten worden voortgezet, mogelijk uit te voeren in kleinere projectgroepjes en zijn wij altijd bereid waar nodig hand en span diensten te verlenen.

Dit was het dan, 60 jaar Supportersvereniging Rood Geel. Op naar nieuwe ideeën, voorwaarts Ter Leede!!!!

Marjan van Harskamp – Nicole Dokter – Marion van der Ploeg – Nanne Batenburg – Jan Udema